Wijziging bedrijvenregeling

(alsnog) subsidie bij bodemsanering op uw bedrijfsterrein

In 2015 is het Convenant Bodem en Bedrijfsleven in het leven geroepen. Hierop volgend is met ingang van dit jaar het Besluit financiële bepalingen bodemsanering en de bijbehorende regeling, beter bekend als de Bedrijvenregeling, gewijzigd. Deze verandering heeft betrekking op de subsidie die organisaties kunnen krijgen voor een bodemsanering op bedrijventerreinen.

Welke bedrijven kunnen deze subsidie ontvangen?

De subsidie is bedoeld voor eigenaren of erfpachters van in gebruik zijnde (en blijvende) bedrijfsterreinen.

Hoe kom ik in aanmerking voor een subsidie onder deze regeling?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, moet je voldoen aan een of meerdere van de volgende voorwaarden:

 • De terreineigenaar of erfpachter heeft zich voor 1 januari 2008 aangemeld bij het bevoegd gezag.
 • Het gaat om een ernstige bodemverontreiniging, die een onaanvaardbaar risico oplevert. Of het terrein is door de verontreiniging niet geschikt voor een voorgenomen activiteit, zoals nieuwbouw.
 • De verontreiniging is geheel of gedeeltelijk veroorzaakt voor 1 januari 1975.
 • De eigenaar of erfpachter saneert goed en op tijd.
 • De sanering is nog niet reeds aangevangen
 • Er is geen sprake van wijziging van bestemming.
 • Er is geen andere overheidsbijdrage voor de saneringskosten verstrekt.
 • Er heeft geen verruiming plaatsgevonden van de aanmeldingstermijn.

De hoogte van de subsidie

De hoogte van de bijdrage door de overheid, is afhankelijk van de betrokkenheid bij de oorzaak van de verontreinig en/of het moment waarop het verontreinigde terrein is verworven. Midden- en kleinbedrijven kunnen een hogere bijdrage verwachten om tegemoet te komen aan de zogenoemde schaalnadelen van kleinere bedrijven.

De subsidieverlening wordt daarnaast eindig. Het wordt enkel verstrekt aan bodemsaneringen waar uiterlijk in 2023 een saneringsplan of BUS-melding voor is ingediend. De sanering moet uiterlijk in 2030 zijn afgerond, na dit jaar worden subsidieaanvragen niet meer in behandeling genomen.

Is deze regeling voor jou interessant?

Ondanks het feit dat de subsidiepotjes gevuld waren, werd er tot nu toe weinig aanspraak op gemaakt. Daarom wil de overheid met de nieuwe regeling het aanvragen van subsidies toegankelijker en aantrekkelijker maken.

De meest opvallende wijzigingen

 • Er is geen subsidie beschikbaar voor herontwikkeling naar woningbouw. Dit was in de oude regeling ook al het geval. Is er subsidie verstrekt voor een bodemsanering en wordt er vindt er binnen vijf jaar toch herontwikkeling plaats? Dan wordt de subsidie, in tegenstelling tot de oude regeling, niet meer teruggevorderd.
 • Normaal gesproken wordt de subsidie uitgekeerd op het moment dat de sanering is afgerond. Hierdoor kom je op voorhand voor hoge kosten te staan, die toch wel even voorgeschoten moeten worden. In de oude regeling was het wel mogelijk om tussentijds een voorschot uit te laten keren en dit is nu verruimd tot twee momenten. Zo kun je tussentijds dus twee maal subsidie ontvangen.
 • Als je deelneemt aan gebiedsgericht grondwaterbeheer, kun je subsidie krijgen bij de uitvoering van de bronsanering en de afkoop van de pluimsanering. Daarnaast mag je de subsidie betrekken bij afkoop van de bodemsanering naar een coördinerend rechtspersoon.

Wil je meer weten over de Bedrijvenregeling en de voorwaarden die hier bij horen? Op de website van RWS leefomgeving vind je meer informatie. Uiteraard kun je ook direct contant met ons opnemen. We kijken graag met je mee naar de mogelijkheden die voor jouw bedrijf van toepassing zijn!

010 - 269 60 64

info@s-forward.nl